Algemene Voorwaarden Klikklaaronline.nl B.V.

Artikel 1. Overeenkomst
 1.1 Dit is een overeenkomst tussen u en KlikKlaarOnline.nl B.V. h.o.d.n. Klikklaar (hierna te noemen “KlikKlaarOnline.nl”) inzake het gebruik van de Service van KlikKlaarOnline.nl.
1.2 U en KlikKlaarOnline.nl zijn hierna afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk “Partijen”. Verder hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis die daaraan hieronder in artikel 2, lid 1 is toegekend, tenzij anders aangegeven.
1.3 De algemene voorwaarden in deze Overeenkomst zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van KlikKlaarOnline.nl, alsook op elke overeenkomst tussen u en KlikKlaarOnline.nl, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk andersluidend zijn overeengekomen.
 Artikel 2. BegripsbepalingenIn de overeenkomst (waaronder mede begrepen de orderbevestiging) zullen onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij uit de context anders blijkt:
“de Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen KlikKlaarOnline.nl en u, waaronder mede begrepen de orderbevestiging; “Partners”: externe leveranciers van informatie, door KlikKlaarOnline.nl ingeschakeld;
Bedrijfsrapporten”: rapporten over bedrijven en/of bedrijfsdirecteuren c.q. Ultimate Beneficial Owners (UBO’s), krediet en informatie rapporten over bedrijven, en Bankrekeningnummer informatie over tenaamstelling en gebruik;
Pakket”: toegang tot Bedrijfsrapporten en aanverwante data;
Informatie”: alle   informatie, materialen, gegevens  en/of  gegevensbestanden die ter beschikking  worden gesteld via de onze website (www.klikklaaronline.nl of www.klikklaar.com) of andere netwerken die op de website zijn aangesloten en alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die op andere wijze aan u ter beschikking worden gesteld door KlikKlaarOnline.nl en/of Partners;
Online internationals”: de mogelijkheid om rapporten over bedrijven aan te vragen en te verkrijgen via een aantal verschillende landen;
Media Solutions”: de mogelijkheid nieuwsberichten over bedrijven en bedrijfsdirecteuren te zoeken via het internet;
Open inzage rapporten”: toegang tot een bepaald aantal bedrijfsrapporten en/of Monitoring;
Internationale Monitoring”: de mogelijkheid veranderingen bij te houden met  betrekking tot een bedrijf of bedrijfsdirecteur en daarvan op de hoogte te worden gehouden via de applicatie van KlikKlaarOnline.nl, al dan niet door middel van de door Partners aangeleverde data;
"Intellectuele Eigendomsrechten": auteursrechten (waaronder persoonlijkheidsrechten), broncodes, naburige rechten, databankrechten, bedrijfsgevoelige informatie, knowhow, octrooirechten (patenten), tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, gebruiksmodellenrechten in de ruimste zin van het woord en alle andere Intellectuele Eigendomsrechten en daarmee samenhangende rechten;
De Service”: de service  die  is  beschreven in de orderbevestiging en verder alle diensten die door KlikKlaarOnline.nl aan u worden geleverd op grond van of in verband met de Overeenkomst. De aan u geleverde Service kan bestaan uit een of meer van de volgende aspecten:(i) KlikKlaarOnline.nl-service (die via het internet bepaalde informatie verschaft over derden, alsmede een beoordeling van hun kredietwaardigheid) en/of (ii) Media Solutions (de zoekmachine voor berichtgeving in de pers) en alle materialen en informatie die daardoor aan U ter beschikking worden gesteld;
“De Standaardprijs”: de standaardprijs voor de Services zoals vermeld in de Overeenkomst;
“De AVG”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante regelgeving, in verband met de bescherming van de privacy en informatiebeveiliging;
u”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon; diens vertegenwoordiger(s), diens bevoegde agent(en) en diens rechtsopvolger(s), die de overeenkomst is aangegaan met KlikKlaarOnline.nl.
Artikel 3. Duur van de overeenkomst
3.1.          De Overeenkomst wordt aangegaan en blijft van kracht voor de termijn zoals vermeld in de Overeenkomst tussen u en KlikKlaarOnline.nl.
3.2.          KlikKlaarOnline.nl behoudt het recht om de duur van de overeenkomst in overleg met u aan te passen. KlikKlaarOnline.nl kan contact met u opnemen aangaande nieuwe ontwikkelingen en producten gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1.          KlikKlaarOnline.nl zal de Overeenkomst als een goed opdrachtnemer naar beste kunnen en weten uitvoeren.
4.2.          KlikKlaarOnline.nl is gerechtigd u te verzoeken om vooruitbetaling van hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, en is uitsluitend verplicht de Overeenkomst uit te voeren of te blijven uitvoeren na ontvangst van deze vooruitbetalingen van u.
4.3.          Van tijd tot tijd kan KlikKlaarOnline.nl wijzigingen aanbrengen in de gegevens of de Service waarop u aanspraak maakt. KlikKlaarOnline.nl zal alle redelijke stappen ondernemen om u zo tijdig mogelijk op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen.
Artikel 5. Offertes, kosten en betaling
5.1.           Door KlikKlaarOnline.nl verstrekte offertes zijn niet langer geldig dan 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes zijn uitsluitend bindend voor KlikKlaarOnline.nl, indien u deze binnen 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven, schriftelijk hebt aanvaard.  
5.2.          In aanmerking nemend dat KlikKlaarOnline.nl u de Service, materialen en informatie verschaft, bent u verplicht - zonder dat u het recht heeft zich op opschorting of verrekening te beroepen – het inde Overeenkomst en/of factuur vermelde bedrag te betalen op de daarin vermelde data. Tenzij anders is vermeld in de Overeenkomst en/of factuur, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.
5.3.          Indien u het in de Overeenkomst en/of factuur vermelde bedrag en/of eventuele andere verschuldigde bedragen op grond van de Overeenkomst niet volledig betaalt op de daarin aangegeven data, bent u van rechtswege in verzuim en worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Over de in die situatie openstaande bedragen is dan vertragingsrente gelijk aan het percentage van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De vertragingsrente zal op dagbasis worden berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum waarop de volledige betaling daadwerkelijk ontvangen is, inclusief de opgebouwde rente.  
5.4.          Indien u in gebreke bent uw verplichtingen tijdig na te komen, zullen alle redelijke kosten in verband met het treffen van buitengerechtelijke maatregelen op u worden verhaald. U bent dan in ieder geval incassokosten verschuldigd conform de Wet Incassokosten (WIK).      
5.5.          De administratie van KlikKlaarOnline.nl zal, met uitzondering van overduidelijke fouten/verschrijvingen, bepalend zijn voor de hoogte van hoofdsommen en andere bedragen die u van tijd tot tijd verschuldigd bent aan KlikKlaarOnline.nl.
5.6.          U gaat ermee akkoord dat KlikKlaarOnline.nl de standaardprijs en/of de op uw orderbevestiging vermelde prijs voor de Service van tijd tot tijd mag herzien, het een en ander rekening houdend met de consumentenindexatieprijs. Eventuele prijsstijgingen worden pas van kracht bij de verlenging of bij aanvang van een nieuwe overeenkomst. KlikKlaarOnline.nl stelt u één maand van tevoren op de hoogte van voorgenomen verhogingen van de standaardprijs en ten minste twee maanden voor verlenging van elke overeenkomsttermijn van twaalf maanden. 5.7.          Alle in deze Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.  
5.8.          Indien u in staat van surseance van betaling of faillissement verkeert of wordt besloten tot ontbinding of liquidatie van uw bedrijf of indien u in gebreke blijft met betrekking tot één van uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan wordt de hoofdsom van het bedrag dat u aan KlikKlaarOnline.nl verschuldigd bent en (eventueel) daarover vervallen vertragingsrente, onmiddellijk opeisbaar.  
Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten 
6.1.          De Intellectuele Eigendomsrechten op de door KlikKlaarOnline.nl in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten en/of diensten blijven uitsluitend berusten bij KlikKlaarOnline.nl en/of bij de derde van wie KlikKlaarOnline.nl het gebruiksrecht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door u van de door KlikKlaarOnline.nl geleverde producten en/of diensten, verleent KlikKlaarOnline.nl aan u schriftelijk een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en - behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst - niet sub-licentieerbaar recht tot gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten op die producten en/of diensten.
6.2.          Indien KlikKlaarOnline.nl bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van Intellectuele Eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
6.3.          Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van Intellectuele Eigendom ten aanzien van specifieke programmatuur, databestanden, apparatuur of andere zaken over zal gaan op u, ontstaat een afgesplitst recht van Intellectuele Eigendom. Het voorgaande betekent dat het recht of de mogelijkheid van KlikKlaarOnline.nl niet wordt aangetast om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, documenten, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te blijven gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin tast deze afsplitsing van een recht van Intellectuele Eigendom het recht van KlikKlaarOnline.nl aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van U zijn of worden gedaan.
6.4.          KlikKlaarOnline.nl is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen. Indien KlikKlaarOnline.nl op de door haar geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de Intellectuele Eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze door u, zonder schriftelijke toestemming van KlikKlaarOnline.nl, niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.
6.5.          Ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het KlikKlaarOnline.nl toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van haar databank(en), apparatuur, databestanden en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud en/of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten en/of werken. Het is u nimmer toegestaan dergelijke technische voorzieningen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.  
6.6.          U garandeert KlikKlaarOnline.nl met het aangaan van de Overeenkomst dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan KlikKlaarOnline.nl van databestanden of andere gegevens. U vrijwaart KlikKlaarOnline.nl tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
6.7.          Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst dan wel de voorafgaande offerte door KlikKlaarOnline.nl tot stand gebrachte teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van KlikKlaarOnline.nl, ongeacht of deze aan u of aan derden ter hand zijn gesteld.
6.8.          Na beëindiging van de Overeenkomst hebben noch u noch KlikKlaarOnline.nl jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte data, tenzij een wettelijke bewaarplicht KlikKlaarOnline.nl verplicht tot het bewaren van de gegevens voor een specifieke termijn. Hierbij kan men denken aan onder andere doch niet uitsluitend de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Artikel 7. Bescherming van persoonsgegevens en beveiligde omgeving 
7.1.          Voor de toepassing van de Overeenkomst, hebben de begrippen "Gegevensverantwoordelijke", “Verwerker”, "Persoonsgegevens", en "Verwerking", de definitie zoals opgenomen in Hoofdstuk 1 van de AVG. Bij tegenstijdige begripsbepalingen en communicatie, is de uitleg van de begrippen in de AVG leidend.
7.2.          Bij het verwerken van persoonsgegevens handelt KlikKlaarOnline.nl in lijn met de bepalingen van de AVG en verwacht dit van haar Partners voor een optimale naleving van de AVG.
7.3.          U erkent met het aangaan van de Overeenkomst dat toegang tot persoonlijke gegevens door het gebruik van de Service, waaronder het opvragen van persoonsgegevens, alleen is toegestaan als u een wettelijke grondslag heeft om tot verwerking van de gegevens over te gaan.
7.4.           U bent zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens die zijn verkregen door gebruik van de Diensten en de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder doch niet uitsluitend de AVG.
7.5.          De Service mag door u slechts geraadpleegd en gebruikt worden voor het doel waarvoor u de Service van KlikKlaarOnline.nl afneemt en zodanig is opgenomen in de Overeenkomst c.q. met u is besproken voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Bij doelen kan men denken aan zoals doch niet uitsluitend kredietcontrole, prospectie, direct marketing, naleving van "know your customer checks", gegevensverificatie en -verbetering, het opsporen van debiteuren, naleving, gegevensverificatie en -verbetering, en andere wettige “due dilligence” doeleinden.
7.6.          U erkent dat het uw plicht is om het bestaan van uw wettige grondslag voor verwerking te registreren en aan te tonen aan externe partijen, zoals de toezichthouder(s) of klanten. KlikKlaarOnline.nl is op geen enkele grond hiervoor verantwoordelijk. 
7.7.          Wanneer u de functie Monitoring gebruikt, dan zal KlikKlaarOnline.nl u op de hoogte stellen wanneer zich een relevante wijziging in de gemonitorde gegevens voordoet. U zal de functie van Monitoring dienst voor gemonitorde gegevens zelf stoppen c.q. laten stoppen wanneer u niet langer een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van die gegevens.               
7.8.          Indien u KlikKlaarOnline.nl gegevens of informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevatten om KlikKlaarOnline.nl in staat te stellen de gegevens te laten opschonen en de dienst en/of andere diensten aan te bieden, garandeert u dat hier een wettelijke grondslag voor bestaat om hiertoe over te gaan en dat hiermee wordt voldaan aan de transparantievereisten van de artikelen 13 en 14 van de AVG.
7.9.          Ten behoeve van het uploaden en downloaden van data, waaronder maar niet uitsluitend voor de dienst Monitoring, bent U verplicht om te allen tijde een door u beheerd e-mailadres op te geven, waarmee wordt voorkomen dat data buiten uw beveiligde (server)omgeving terecht komt. Ook tijdens het verdere gebruik van de Service waarborgt u dat data niet buiten uw beheer dan wel beveiligde omgeving raakt.
7.10.        Indien en voor zover KlikKlaarOnline.nl constateert dat u niet overeenkomstig het in artikel 7.5 bepaalde handelt, dan behoudt KlikKlaarOnline.nl zich het recht voor om, overeenkomstig artikel 4.3, onderliggende voorwaarden en/of de Service aan te passen, bij te werken, te wijzigen dan wel andere maatregelen te treffen die zij geraden acht.
Artikel 8. Wachtwoord en beveiliging 
8.1.          U bent verplicht tot geheimhouding van uw wachtwoord en accountgegevens en u draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die met gebruikmaking van uw wachtwoord of op uw account plaatsvinden. U dient KlikKlaarOnline.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en verplicht zich uw account na afloop van elke sessie correct af te sluiten en te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden. 
Artikel 9.  Uw verplichtingen en gebruik conform de Overeenkomst 
9.1.          Met het aangaan van de Overeenkomst tussen u en KlikKlaarOnline.nl heeft u het recht om de Service uitsluitend binnen Nederland te gebruiken voor uw eigen bedrijfsdoeleinden. Daarbij dient u alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Service, na te leven en, onverminderd het bovenstaande, in alle opzichten de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder doch niet uitsluitend de AVG. 
9.2.          In de tussen u en KlikklaarOnline.nl gesloten Overeenkomst is het aantal gebruikers vermeld. Het gebruik van de diensten van KlikKlaarOnline.nl met in achtneming van het bepaalde in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is gelimiteerd tot het in de Overeenkomst vermelde aantal gebruikers. Voor het gebruik van de Diensten van KlikKlaarOnline.nl door meer dan het overeengekomen aantal gebruikers, door middel van gelijktijdig gebruik of een andere manier, leidt tot de verplichting om extra licenties a te nemen tegen de in de Overeenkomst vermelde (financiële) bepalingen. 
9.3.          De Service die KlikKlaarOnline.nl aan u ter beschikking stelt, wordt uitsluitend verleend voor uw eigen gebruik en u bent verplicht uw toegang tot of gebruik van de Service – of enig deel of onderdeel daarvan – of een deel van of al uw rechten of verplichtingen volgens deze Overeenkomst niet aan (een) derde(n) over te dragen of toe te kennen aan andere personen, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming van KlikKlaarOnine.nl is verkregen. 
9.4.          Het is de gebruiker ten strengste verboden om:
(i)            de door KlikKlaarOnline.nl verstrekte informatie pp frauduleuze wijze (laten of doen) gebruiken in verband                met of met het oog op criminele activiteiten of andere onwettige doeleinden en evenmin op enigerlei wijze                onbevoegd toegang tot de informatie trachten te verkrijgen;               
(ii)           een deel van de informatie (laten) aanpassen zonder toestemming van KlikKlaarOnline.nl;
(iii)          Informatie die in verband met de Dienst van KlikKlaarOnline.nl wordt verstrekt, (laten of doen) vermenigvuldigen, op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden, verkopen of overdragen aan of voor derden toegankelijk maken of de informatie opnemen in een product of dienst die ter beschikking wordt gesteld aan (een) derde(n).  
Artikel 10. Garanties en beperkingen van de aansprakelijkheid 
10.1.        De aan u verstrekte Informatie kunnen afkomstig zijn uit openbare bronnen, waarop KlikKlaarOnline.nl geen invloed heeft. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met data van geselecteerde partners van wie wij bepaalde informatie en data ontvangen. Hoewel KlikKlaarOnline.nl ernaar streeft altijd een kwalitatief hoogwaardige, volledig beschikbare service te verlenen, worden de Service en de diensten van Partners toch verschaft op “basis van beschikbaarheid” zonder enigerlei garantie, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend.  
10.2.        KlikKlaarOnline.nl verstrekt u geen garantie of waarborg met betrekking tot de inhoud van de Service. Hoewel KlikKlaarOnline.nl ernaar streeft de juistheid en kwaliteit van de Service te waarborgen, kan de informatie onjuist of verouderd zijn. Ieder gebruik van de Service door u is dan ook op eigen risico.
10.3.        KlikKlaarOnline.nl wijst elke aansprakelijkheid van de hand, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen elke aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst (waaronder mede begrepen nalatigheid) of anderszins, in verband met de Service en/of dienstverlening van de Partners, voor enigerlei indirecte, incidentele, derden-, bijzondere of gevolgschade en verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens ten gevolge van het gebruik, vertraging bij het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de Service.
10.4.        De volledige aansprakelijkheid van KlikKlaarOnline.nl met betrekking tot alle vorderingen voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst of de inhoud daarvan in elke periode van 12 maanden (met terugwerkende kracht ingaand op de datum waarop de procedure in gang wordt gezet) zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat door u aan KlikKlaarOnline.nl verschuldigd is met betrekking tot die periode van 12 maanden.
10.5.        Eventuele vorderingen moeten door u worden ingediend binnen één jaar na constatering van de schade; bij overschrijding van deze termijn vervallen uw rechten om KlikKlaarOnline.nl aan te spreken. 10.6.        Onverminderd enigerlei andere bepaling in de Overeenkomst wordt de aansprakelijkheid van KlikKlaarOnline.nl niet beperkt of uitgesloten voor schade ten gevolge van opzet of aan opzet grenzende nalatigheid van KlikKlaarOnline.nl.   
Artikel 11. Vrijwaring en Overmacht 
11.1.        Met het sluiten van de Overeenkomst tussen u en KlikKlaarOnline.nl, vrijwaart U KlikKlaarOnline.nl, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeur(en) en medewerkers tegen eventuele verliezen, kosten, schade, vorderingen of aansprakelijkstellingen, waaronder mede begrepen redelijke juridische kosten, ingediend door een derde of ingediend of gericht tegen KlikKlaarOnline.nl, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeur(en) of medewerkers in verband met uw gebruik van de Service in strijd met de Overeenkomst of enigerlei nalatigheid. 11.2.        Daarnaast vrijwaart U KlikKlaarOnline.nl tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die KlikKlaarOnline.nl al dan niet uit hoofde van daartoe strekkende gerechtelijke uitspraken of besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens moet vergoeden ter zake van overtreding van de bepalingen van de AVG door U.
11.3.        Tevens vrijwaart U KlikKlaarOnline.nl tegen vorderingen, verliezen of schade die KlikKlaarOnline.nl al dan niet uit hoofde van daartoe strekkende gerechtelijke uitspraken moet vergoeden ten gevolge van schending door u van intellectuele eigendomsrechten van derden op materialen of gegevens die door KlikKlaarOnline.nl aan u zijn verstrekt en die tijdens de duur van de overeenkomst worden gebruikt.  
11.4.        KlikKlaarOnline.nl is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van een verplichting op grond van de Overeenkomst, indien en voor zover dat wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid buiten de invloedssfeer van KlikKlaarOnline.nl, waaronder mede begrepen uitval van het internet, uitval van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen of wijziging van de wetgeving, waaronder mede begrepen de wettelijke voorschriften, regels, jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan.  
11.5.        KlikKlaarOnline.nl kan zich beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die het nakomen of het verdere nakomen van de verplichtingen verhinderen, zich voordoen, nadat KlikKlaarOnline.nl zijn verplichtingen had moeten zijn nagekomen.  
Artikel 12. Beëindiging van de Overeenkomst en de gevolgen van beëindiging 
12.1.        KlikKlaarOnline.nl behoudt zich het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn of voorafgaande schriftelijke opzegging te beëindigen of U tijdelijk de toegang tot de Service te ontzeggen, indien:
(I)            U uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt; (II)          KlikKlaarOnline.nl op de hoogte komt van omstandigheden die redelijkerwijs aanleiding geven tot de vaststelling dat u een bepaling van de Overeenkomst schendt;
(III)         KlikKlaarOnline.nl op de hoogte komt van omstandigheden die redelijkerwijs aanleiding geven te vrezen dat u uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet zult nakomen.  
12.2.      Na de beëindiging van de Overeenkomst dient u redelijke maatregelen te nemen om alle in het kader van de Overeenkomst tussen u en KlikKlaarOnline.nl verstrekte informatie en materialen en alle delen van de website die naar een harde schijf of ander permanent opslagmiddel gekopieerd zijn, te verwijderen. Na het beëindigen van de Overeenkomst tussen u en KlikKlaarOnline.nl is het u niet meer toegestaan de in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie en materialen nog langer te gebruiken.  
Artikel 13. De verplichting tot geheimhouding 
13.1         De bij de Overeenkomst betrokken Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van derden hebben verkregen in het kader van de gesloten Overeenkomst, niet openbaar maken en geheimhouden. Alle informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.  
13.2.        Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met schending van artikel 12, lid 2, indien zij op grond van de wet of door een bevoegde rechtbank verplicht zijn vertrouwelijke informatie te verstrekken en er geen wettelijke grond is waarop ze dit kunnen weigeren.  
Artikel 14. Slotbepalingen 
14.1.        Indien en voor zover een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, dan komt deze bepaling te vervallen, in welk geval de geldigheid van de overige bepalingen voortduurt.
14.2.        Indien en voor zover KlikKlaarOnline.nl verzuimt een recht op grond van (een bepaling uit hoofde van) de Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, mag dat niet worden opgevat als afstand doening van een dergelijk recht. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en KlikKlaarOnline.nl met betrekking tot de Service en/of Dienst.
14.3         De tussen u en KlikKlaarOnline.nl gesloten Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het recht van een ander land.
14.4         Alle geschillen tussen de Partijen voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, alsmede deze Algemene Voorwaarden, dienen, indien zij niet in der minne geschikt kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht te Nederland.
14.5.        Bij het uitbrengen van de Offerte, prijsopgave of het aangaan van een Overeenkomst met u, wijst KlikKlaarOnline.nl de eventuele Algemene (Inkoop)voorwaarden van u uitdrukkelijk van de hand en wordt buiten toepassing verklaard.

Copyrights © 2022 All Rights Reserved By Klikklaar