Algemene Voorwaarden Klikklaaronline.nl B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

De hieronder met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

A Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om informatie in te winnen ten behoeve van de beoordeling van bedrijfsrisico’s door de Opdrachtgever op het gebied van de financiële positie, kredietwaardigheid en reputatie van cliënten van Opdrachtgever, respectievelijk de opdracht waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt Adviesdiensten te verlenen.

B Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden in het kader van beoordeling van bedrijfsrisico’s voor de Opdrachtgever, respectievelijk de opdracht tot Adviesdiensten;

C Opdrachtnemer: De rechtspersoon KlikKlaarOnline.nl B.V, handelend onder de naam Klikklaar. En ingeschreven bij de KvK-nr 81256159;

D Partners: De externe leveranciers van Opdrachtnemer voor het verkrijgen van informatie ten behoeve van de uitvoering van de opdracht;

E Informatie: De van Partners door Opdrachtnemer in elektronische vorm verkregen informatie ten behoeve van de verstrekking hiervan aan Opdrachtgever in het kader van de beoordeling van bedrijfsrisico’s door de Opdrachtgever;

F Werkzaamheden: Alle levering van informatie aan Opdrachtgever waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verrichtingen.

G Adviesdiensten: de dienstverlening met betrekking tot adviezen omtrent de financiën, organisatie en overige bedrijfskundige aspecten. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging, voor zover deze niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten tot dienstverlening en / of informatievertrekking van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De Overeenkomst tezamen met deze algemene voorwaarden geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is afgesloten.
 6. Slechts in het geval van inschakeling van derden en de Opdrachtnemer als tussenpersoon fungeert zijn tevens de algemene voorwaarden van de derde partij van toepassing.
Artikel 3. Aanvang en duur overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende opdracht door Opdrachtnemer is ontvangen. De ondertekening kan schriftelijk plaatsvinden of in elektronische vorm en via de website van Klikklaar.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 4. Gegevens opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens aan Opdrachtnemer te verstrekken die naar het oordeel nodig zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van werkzaamheden op te schorten tot het moment dat aan de in het eerste lid genoemde verplichting is voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige vertrekking van gegevens.
Artikel 5. Uitvoering opdracht
 1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen met inachtneming van wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
 4. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van informatie verkregen van derden maken de algemene voorwaarden van deze derden deel uit van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
 5. De algemene voorwaarden van derden worden afzonderlijk gepubliceerd op de website van Klikklaar.
 6. Bij het uitbrengen van de Offerte, prijsopgave of het aangaan van een Overeenkomst met u, wijst KlikKlaarOnline.nl BV de eventuele Algemene (Inkoop)voorwaarden van u uitdrukkelijk van de hand en wordt buiten toepassing verklaard.
Artikel 7. Geheimhouding en exclusiviteit
 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 2. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de Overeenkomst zijn betrokken in het geval informatie wordt verkregen van derden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die derden ter beschikking stellen.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
 1. Het uitvoeren van de Overeenkomst door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de Overeenkomst behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Van Partijen verkregen gebruiksrechten met betrekking tot de voor de Overeenkomst verkregen informatie behoort toe tot de intellectuele eigendom van Partijen.
 3. Bij levering van informatie verleent Opdrachtnemer de Opdrachtgever een beperkt niet overdraagbaar recht tot gebruik.
 4. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat geen rechten van derden de ter beschikbaarstelling van informatie beperken.
Artikel 9. Overmacht
 1. Indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer of Opdrachtgever alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In het geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, hebben Opdrachtnemer en Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd de reeds verstrekte Informatie in rekening te brengen.
Artikel 10. Vergoedingen
 1. De vergoeding voor verstrekte informatie bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. De betaling van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden en de Informatie.
 3. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst is uitgevoerd, prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtgever gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Over door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt Omzetbelasting in rekening gebracht.
Artikel 11 Betaling
 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de bankrekening van de Opdrachtnemer.
 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever in verzuim is, zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten.
 5. In geval van een gezamenlijke Opdrachtgever is iedere Opdrachtgever hoofdelijk jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde. Indien sprake is van een Opdrachtgever als rechtspersoon zijn alle entiteiten hoofdelijk jegens de Opdrachtnemer aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde.
Artikel 12. Klacht
 1. Een reclame of klacht met betrekking tot de dienstverlening, de werkzaamheden of informatie dient binnen schriftelijk, of elektronisch online via de website, te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame of klacht als bedoeld in het eerste lid schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade als gevolg van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Informatie.
 3. Opdrachtnemer wijst elke aansprakelijkheid voor informatie verkregen van Partners van Opdrachtnemer van de hand.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
Artikel 14. Opzegging
 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht toe de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn of voorafgaande schriftelijke opzegging te beëindigen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt of zal nakomen.
 2. Na beëindiging van de Overeenkomst dient Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verstrekte informatie niet langer te gebruiken en te verwijderen.
Artikel 15. Opschortingsrecht
 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de verstrekking van Informatie, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van Werkzaamheden.
Artikel 16. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Artikel 17. Elektronische communicatie
 1. De uitvoering van de Overeenkomst leidt tot Werkzaamheden en te verstrekken Informatie en zal online via de website van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geleverd.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data -uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van de inhoud van door de verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
Artikel 18. Overige bepalingen
 1. Op de Overeenkomst is de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) van toepassing.
 2. Het uit de AVG volgende privacy beleid is door Opdrachtnemer opgenomen in een privacyverklaring en maakt deel uit van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden.
 3. Bij de website van Opdrachtnemer wordt gebruik gemaakt van functionele cookies waarvoor een cookieverklaring onderdeel van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden uit maakt.
Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.
 3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst.
 4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 3 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
  DISCLAIMER Alle informatie op onze website is met de grootste zorg samengesteld.

AV versie 2.0 7-4-2023

Copyrights © 2024 All Rights Reserved By KlikKlaar