Wat is WWFT?

De Wwft (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme) betreft de Nederlandse wetgeving ter bestrijding van witwassen en ongebruikelijke transactie. Zoals ook bekend vanuit media als kranten, televisie, social media maakt witwassen deel uit van de dagelijkse praktijk. Financiële instellingen als banken hebben een dagtaak in het signaleren van risico’s en non-compliance.

Het kan dan gaan om uit crimineel circuit verkregen of bestede gelden. En u wilt daar vanzelfsprekend niets mee te maken hebben. Reden om risicobeleid- en beheersing binnen uw bedrijf te organiseren. Het advies is dan ook om bij het aangaan of continueren van een zakenrelatie pas op de plaats te maken en uw klant te leren kennen. Know Your Client, is het devies. De Wwft is van toepassing op financiële ondernemingen, aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die in het kader van hun beroepsactiviteiten handelen. De Wwft is een anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie die in de Nederlandse wetgeving is verankerd. In die wetgeving zijn aanbevelingen van de internationale Financial Task Force (FATF) begrepen. De Wwft geeft verplichtingen voor financiële instellingen als banken, kredietverstrekkers, beleggingsinstellingen en financiële dienstverleners. Daarnaast ook voor ondernemingen en organisaties in het MKB. In de Wwft worden expliciet genoemd: 
 • Kopers en verkopers van goederen voor zover betalingen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van €10.000 of meer;
 • Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen met betalingen van meer dan € 10.000;
 • Bemiddelaars bij overeenkomsten inzake onroerende zaken, eigendom en huur, en taxaties;
 • Trustkantoren en domicilieverleners;
 • Bemiddelaars bij koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen ;
 • Aanbieders en dienstverleners bij virtuele valuta (bijvoorbeeld crypto’s) en fiduciaire valuta als euro, dollar en dergelijke;
 • Taxateurs, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

De Wwft is al van kracht per 1 augustus 2008 en is sindsdien aangepast en herzien op 25 juli 2018 en op 21 mei 2020. Diverse evaluaties hebben geleid tot aanscherping van de wetgeving. De Wwft is een samenvoeging van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet melding Ongebruikelijke transacties (MOT)
 

Inschatting van het Wwft risico

Basis voor het inschatten van risico’s vormen de nationale en internationale openbare registers. Er zijn diverse bronnen waaruit gegevens in eerste instantie kunnen worden verkregen. Dit gebeurt met ons Klikklaar geautomatiseerd door opvraging van informatie bij de Kamer van Koophandel en andere openbare registers als het Kadaster, het Insolventieregister, het Register collectieve vorderingen, het Centraal curatele- en bewindregister en dergelijke. Er wordt geïnventariseerd hoe eigendoms- en zeggenschap structuren geregeld zijn. Wie de uiteindelijk belanghebbende is (UBO, Ultimate Beneficial Owner) en of sprake is van politiek prominente personen (PEP, Politically Exposed Persons). Vervolgens wordt een risico-gebaseerd cliëntenonderzoek verricht. Dit betreft een beperkt (vereenvoudigd) onderzoek naar uw nieuwe zakenrelatie. Aan de hand van gegevens uit andere bronnen als krantenberichten, publicaties, televisie en radionieuws en op social media worden risico’s geïnventariseerd. Leveren openbare bronnen en andere berichtgeving geen vragen over uw nieuwe zakenrelatie op dan volstaat een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Zijn er wel aanwijzingen voor risico’s dan zal een verscherpt, diepgaander onderzoek moeten plaatsvinden. Bij een uitgebreid (verscherpt) onderzoek worden onder meer beoordeeld de sector, de branche, de typologie van de beoogde zakenrelatie, de voorgenomen transacties, de financiële gegevens als gedeponeerde jaarstukken en de informatie in de Klikklaar Kredietcheck. In juridisch opzicht wordt bedrijfsvoering van de zakenrelatie beoordeeld op compliance met (specifieke) wet- regelgeving voor de zakenrelatie zoals milieu en arbo wetgeving. 

Wat voor business-risks zijn er nog meer voor uw bedrijf of organisatie?

Risicobeleid is onderdeel van het algemene beleid. Het beleid bevat de organisatiedoelstellingen en de strategie om de doelstellingen te behalen en de mate van bereidheid om risico’s te aanvaarden. Risico’s zijn ook afhankelijk van het type zakenrelatie, de producten of diensten, de sector, de branche, nationaal of internationaal. Verder of er sprake is van incidentele transacties of repeterende. Voor branches zijn er diverse regels, op het gebied van vestigingswetgeving, gemeentelijke vergunningen, milieu en arbeidsomstandigheden en wel meer. Een enorme hoeveelheid aan “regeltjes” waar u inmiddels wars van bent. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om in elk geval eens te laten inventariseren en beoordelen inzake het bestaan en de omvang van de risico’s. Het zou immers wel heel funest zijn dat aan de voordeur het geld binnenkomt en via de achterdeur er uit gaat omdat u geconfronteerd wordt met naheffingen, boetes en claims. Klikklaar heeft ruime ervaring met dit proces van risico-analyse. In de beoordeling op risico’s wordt branche-informatie toegepast, specifiek voor uw onderneming of organisatie. Met een stappenplan verkrijgt u inzicht in processen en activiteiten en de eventuele risico’s die vervolgens in een adviesrapport worden geclassificeerd van laag tot hoog risico. Risico’s worden geïnventariseerd door checklists, interne documenten, interviews, en eventueel brainstormsessies. Checklists worden op maat gemaakt en afgestemd op uw bedrijfsvoering. Processen met betrekking tot verkoop, inkoop, debiteurenbewaking, optimale voorraden, crediteurenpositie en dergelijke worden successievelijk belicht. Tevens bekijken we de administratieve techniek en – organisatie. Door beoordeling van interne documenten als een ondernemingsplan, de jaarrekening, beschrijvingen van processen, managementletter, polissen, worden risico’s geïdentificeerd. Externe documenten en publicaties van brancheorganisaties, banken, overheid, Belastingdienst, Kamer van Koophandel, verzekeraars worden in de risicobeoordeling meegenomen. Door interviews bij uzelf of leidinggevend personeel wordt aanvullende informatie verkregen. Dit mede ter bevestiging van eerder verkregen informatie. Afrondend wordt een adviesrapport uitgebracht met daarin de waarnemingen, bevindingen en conclusies.
Binnen enkele minuten een WWFT check uitvoeren bij Klikklaar

Het stappenplan voor het risicobeleid

 1. Identificeren van de zakenrelatie.
  De identiteit, de achtergronden (sector, branche, producten en diensten) van de potentiele zakenrelatie worden geïdentificeerd. Dit kan door verkrijging van informatie uit openbare registers en eventuele andere bronnen. 
 2. Verifiëren van de identiteit van de zakenrelatie.
  Dit verifiëren vindt plaats met officiële documenten. Bij natuurlijke personen met identiteitsbewijzen zoals paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs, vreemdelingendocument. Bij rechtspersonen met informatie uit betrouwbare, onafhankelijke databronnen als het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.Bij het vaststellen van de identiteit wordt tevens beoordeeld of sprake is van vertegenwoordiging ofwel het optreden namens de zakenrelatie. Met andere woorden of iemand optreedt als stroman.

 3. Bepaling doel van de beoogde zakenrelatie.

 4. Vaststellen eigendoms- en zeggenschapsstructuur bij de zakenrelatie.
  De Wwft verplicht om het doel en de aard van de beoogde relatie vast te leggen. Door informatie in te winnen kan een Wwft plichtige de eventuele risico’s inschatten. Een eerste indruk wordt meestal verkregen door een bezoek of gerichte opvraging van informatie bij de potentiële zakenrelatie. De Wwft plichtige moet onderzoek doen naar de structuur van de groep van de zakenrelatie. Bij complexe structuren is verscherpte beoordeling nodig. Ook bij internationaal zakendoen vraagt dit om nader onderzoek. Dit betekent over het algemeen een tijdrovende aangelegenheid. Maatwerk toegespitst op vaststelling van personal holdings, holdings, tussenholdings, werkmaatschappijen; de eigendoms- en zeggenschapsrechten. Vaak vraagt dit om inschakeling van specialisten. De Klikklaar-check geeft de eerste uitgebreide informatie over de relatie waaraan beoordeeld kan worden in hoeverre een nader onderzoek ingesteld moet worden. Ons Klikklaar team is u daarbij behulpzaam. Ook het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende dient plaats te vinden. Door complexe structuren is dat lang niet altijd eenvoudig. Klikklaar heeft gespecialiseerde kennis in huis! 

 5. Vaststellen van de UBO.
  Wwft plichtigen dienen de uiteindelijk belanghebbende vast te stellen. Dat is bij ingewikkelde juridische structuren bepaald niet eenvoudig. De UBO is degene die de uiteindelijke zeggenschap heeft. Volgens de Wwft is dat degene die meer dan 25% van de aandelen heeft of stemrechten heeft, een economisch belang houdt of feitelijk zeggenschap heeft. Als op basis van de door de Wwft opgestelde criteria er geen UBO kan worden aangewezen kan een pseudo UBO aangewezen worden. Bijvoorbeeld de natuurlijk persoon die behoort bij het hogere leidinggevende personeel. In het centraal UBO register voor alle (nieuwe) juridische entiteiten dienen UBO’s te worden vastgelegd vanaf 27 maart 2022. De vastlegging betreft voor- en achternaam, geboortedatum, woonstaat, nationaliteit, de aard en omvang van het economisch belang in de betreffende rechtspersoon.

 6. Vaststellen of er sprake is van een PEP.
  Wwft bepaalt dat Wwft plichtigen systemen en procedures hebben om vast te stellen of de zakenrelatie een PEP is. PEP staat voor Politically Exposed Person. Verder dat aanvullende risico-beheersende maatregelen getroffen worden. Met de Klikklaar- check wordt vastgesteld wie de UBO is en of er sprake van een PEP is. Dat vaststellen van aanwezigheid van een PEP is niet eenvoudig. De Nederlandse overheid heeft een lijst vastgesteld wat politiek prominente personen zijn. Een PEP is in elk geval (volgens art 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) een staatshoofd, regeringsleider, staatssecretaris, parlementslid, lid bestuur politieke partij, lid rechterlijke nacht, lid rekenkamer of RvB centrale bank, ambassadeur, hoge militair, leidinggevende of toezichthoudende bij staatsbedrijf en bestuurder bij een internationale organisatie. Globaal komt het er op neer dat iemand van het hoger leidinggevend personeel van de Wwft plichtige een goedkeuring moet verstrekken om een zakelijke relatie met de PEP aan te gaan. En bij de PEP moet navraag worden gedaan naar de herkomst van middelen en vermogen die bij de zakelijke transactie worden gebruikt.

 7. Screenen van de zakenrelatie, UBO op sancties en berichtgeving in de media.
  Bij dit screenen staat de integriteit en betrouwbaarheid centraal. Tevens wordt de kredietwaardigheid onderzocht. Ook dit traject is niet eenvoudig. Nieuwsberichten in kranten, tijdschriften of op sociale media zijn de invalshoek voor de beoordeling. De kredietwaardigheid wordt gecheckt met kredietrapportages. Het relatie-acceptatieproces en het monitoren van de zakenrelatie vindt plaats vanaf het begin bij beoogd zakendoen. Desgewenst blijven wij de relatie in het vervolgtraject screenen op belemmeringen en bedreigingen voor de continuïteit. En op veranderende positieve en negatieve omstandigheden waardoor er verkoopmomenten ontstaan of juist incassomaatregelen moeten worden getroffen. Als ondernemer doet u dat natuurlijk met de beste inzet. De praktijk laat echter zien dat het u ontbreekt aan tijd. Het uitbesteden is dan ook de beste oplossing. U kunt dat overlaten aan onze professionals.

 8. Beoordeling van het potentieel risico.
  Ondernemen houdt in het lopen van risico’s. Dat neemt niet weg dat risico’s beperkt moeten blijven tot een aanvaardbaar niveau. Risico’s kunnen er zijn in kwalitatieve zin. Bijvoorbeeld het niet voldoen (non-compliance) aan wet- en regelgeving, zoals de Wwft, of op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Of voor uw reputatie omdat u onbewust betrokken raakt in malafide praktijken of dat u ongewild belandt in het criminele circuit. Dagelijks zijn hier voorbeelden van te zien in de media. In kwantitatieve zin zijn er risico’s voor uw cashflow, de debiteurenpositie, het voorraadniveau, de rentabiliteit, het economisch resultaat. De risico’s kunnen in kaart worden gebracht met daaraan gekoppeld de classificatie van laag, gemiddeld, hoog of ernstig risico. Afrondend kan dan een conclusie worden getrokken over het geheel voor het aangaan of continueren van de zakelijke relatie.

 9. Consulteren van compliance en risk professionals.
  U staat er niet alleen voor. Onze dienstverlening is gericht op ondersteuning bij risicomanagement. Bij vraagstukken over betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van een voorgenomen nieuwe zakenrelatie of transactie is het verstandig te weten wat voor “vlees u in de kuip heeft” Wij bespreken met u eventuele inzet van onze expertise. En onze werkzaamheden zijn maatwerk en zijn ondersteunend voor uw financieel management. Wij kunnen voor u een impactanalyse maken, een gestructureerde risicoanalyse en een adviesrapport uitbrengen. Desgewenst berekenen wij voor u wat de nieuwe relatie betekent voor omzet, opbrengsten, winst, economisch resultaat voor het lopende jaar en volgende jaar. Ook meerjaren projecties kunnen wij voor u verzorgen.

 10. Beslissing over aangaan of voortzetten van de zakenrelatie.
  Naast alle operationele taken bij de bedrijfsvoering komen ook nog eens beslissingen aan de orde in het verlengde van visie, missie en toekomstplannen. Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn wat is de impact van de zakenrelatie, de producten of diensten voor uw bedrijf? In feite draait het hier om selecties waarin u tijd, energie en geld investeert. Na beoordeling van alle risico’s, kansen en bedreigingen voor uw business en na eventuele consultatie van professionals bent u degene die de juiste beslissing neemt.

Ervaringen en recensies

Omzet kansen door een monitor op kredietrapportage, zo heb ik er niet over na gedacht. Een betere kredietscore van mijn klant levert meer kredietruimte om te verkopen. Deze kennis is sales waardig.
Wij zijn tevreden over de korte lijnen bij Klikklaar. Vragen worden snel beantwoord. En vraag je een rapport aan, dan heb je snel bericht en kan je een keus maken of het wel of niet verstandig is om met die klant verder te gaan.
Lees meer
Verhuur check tegen foute huurders www.unitverhuurfriesland.nl
Als boekhoudster voor ZZP-ers heb ik een client geholpen aan kredietinfo over een klant met betaalproblemen. Na opvragen kreeg ik heel snel het handige rapport, en tegen een geweldig lage prijs. Ook was ik aangenaam verrast over de informatie op de website. Heel handig. Ga ik zeker meer gebruiken.
Lees meer
Snel kredietrapport voor klant Dewy-administratie Amsterdam
Door die handige monitor signalen weet ik precies of ik alleen cash zaken kan doen of op rekening. Scheelt mij veel gedoe achteraf.
Lees meer
Mn klanten onder controle Jamal,dir. Multicar Garage Utrecht
Heel snel alle info binnen, en bleek de deal toch te mooi om waar te zijn. Oplichter doorgeprikt! Bedank!
Lees meer
Wat handig! Ruud, Eigenaar Break Schermclinics

Klikklaar

Onze andere diensten
Klikklaar geeft het hele MKB en Particulier eenvoudig toegang tot diepgaande informatie over uw (toekomstige) zakenrelatie of opdrachtgever. Kwalitatief en zeer actuele informatie wordt verzameld in de Klikklaar Check, (deze omvat WWFT-, UBO-, IBAN/Naamcheck en kredietrapporten). Uw keuze voor de continu check geeft u altijd scherp zicht op uw zakenrelatie. Het resultaat: een hoge risicobeperking en betaalzekerheid van uw facturen. Ook bij internationale bedrijven. In een paar klikken weet u zeker met wie u zaken doet.

Advies over Cash-flow verbetering door toepassen van moderne methoden, zoals binnen 24 uur uw geld op de rekening, of financiering van een totaal verkoop traject, met vooraf uw winst al uitbetaald krijgen. Dit soort oplossingen stellen wij graag aan u voor: lees meer. In een paar klikken weet u zeker meer.

Advies over hoe in complexe financiering en rechtsvorm structuren de beslisser of eigenaar aangewezen wordt. Hierbij komt veel meer kijken dan het vaststellen van meerderheid aandeelhouderschap. Via een offerte aanvraag ontwarren wij dit graag voor u.
Binnen enkele minuten een WWFT check uitvoeren bij Klikklaar

WWFT check

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is een Nederlandse wet ter uitvoering van de zesde Europese witwasrichtlijn
Lees meer
Binnen enkele minuten een WWFT check uitvoeren bij Klikklaar

UBO Check

Het UBO-register is een register waar alle 'Ultimate Beneficial Owners' of 'uiteindelijk begunstigden' van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd dienen te staan.
Lees meer

Copyrights © 2024 All Rights Reserved By KlikKlaar