• Auteur: Dre Jansen | Datum 1 maart 2022
De gebruikte cartoon over het braafste jongetje of zwakste schakel schept veel vragen en ongeloof
De 6e antiwitwas richtlijn geeft de strafbaarstelling van maximaal 4 jaar gevangenisstraf aan. Deze WWFT richtlijn is opgesteld vanuit de Europese wetgeving. Natuurlijke en rechtspersonen zijn ook aansprakelijk te stellen.
De gebruikte cartoon over het braafste jongetje op zwakste schakel schept veel vragen en ongeloof. In deze blog wordt uitleg gegeven dat "even niet checken" flinke problemen kan opleveren voor bestuurders en leidinggevenden. 
De 6e antiwitwas richtlijn (EU wetgeving) geeft de strafbaarstelling van een maximum gevangenis straf van ten minste 4 jaar gevangenisstraf aan.
In de richtlijn wordt o.a. het volgende vastgelegd: De lidstaten moeten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat bovengenoemde (zie de leidraad) gedragingen strafbaar worden gesteld met een maximumgevangenisstraf van ten minste vier jaar (voorheen nog één jaar). Ook moeten de lidstaten voorzien in aanvullende sancties en maatregelen, zoals boetes, tijdelijke of permanente uitsluiting van toegang tot overheidsfinanciering (waaronder aanbestedingsprocedures, subsidies en concessies), een tijdelijk verbod op het uitoefen van commerciële activiteiten, of een tijdelijk verbod op kandidaatstelling voor een verkozen of openbaar ambt.

Aansprakelijkheid van rechtspersonen en natuurlijke personen
Tot slot breidt de richtlijn de strafrechtelijke aansprakelijkheid uit tot zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die een leidende functie bekleden (vertegenwoordigers, besluitvormers of personen die bevoegd zijn om controle uit te oefenen) en, strafbare feiten plegen ten voordele van de rechtspersoon. Hieronder vallen tevens de situaties waarin het door een gebrek aan toezicht of controle door de natuurlijke persoon die leiding geeft, mogelijk was voor een persoon onder diens gezag om het strafbare feit te plegen.
Binnen de kaders van het op dit moment geldende Nederlandse strafrecht is het reeds mogelijk om rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen (ex artikel 51 Wetboek van Strafrecht; zie ook het 'Drijfmest'-arrest).  (Red. d.i. Het enkelvoudig meedoen aan een reeks van handelingen die -bij elkaar genomen- een strafbaar feit opleverde: kort gesteld: het bewust of onbewust deelnemen aan......
Als voorbeeld voor sancties voor rechtspersonen noemt AMLD6: de uitsluiting van door de overheid verleende voordelen of steun, tijdelijke of permanente uitsluiting van toegang tot overheidsfinanciering (waaronder aanbestedingsprocedures, subsidies en concessies), een tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten, plaatsing onder toezicht van de rechter, een rechterlijk bevel tot liquidatie, of tijdelijke of permanente sluiting van vestigingen die zijn gebruikt voor het plegen van het strafbare feit.

Red.: Kort gesteld: als een medewerker, of u zelf -bewust of onbewust- in het WWFT kader een foute transactie aan gaat of uit voert, zal dit OOK binnen het MKB bedrijf tot een flink probleem kunnen leiden. Een foute transactie kent twee kanten: uw kant en de foute kant. Sluit de foute kant uit, en leg dit vast: Door de online vastlegging van het klantcheck rapport, en de monitoring ervan is dit een feit. Uw interne organisatie WWFT proof maken is ook een noodzaak. Lees bij Opleiden hier verder over. Helaas leeft het WWFT risico besef onder het MKB nog niet voldoende.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved By Klikklaar